Giáo án Word, bài giảng PowerPoint Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo

Tài liệu Khoa Học Tự Nhiên 7 - Chân Trời Sáng Tạo gồm bài giảng PowerPoint và giáo án Word

Link tải bài tại đây:

https://drive.google.com/drive/folders/1TS2bKqpCf5_faYV9yd9brMu9NpyiSb4G?fbclid=IwAR1aNKB3VAI16nNyr4mvVqJCE1nh4y9KKRiqzcOaSsSNSiGo0OwT0CfoJWo

Bài học liên quan